Technologie kotlů na biopaliva

 

Stacionární vodotrubné dvoububnové kotle s přirozenou cirkulací a parním výkonem od 5 do 30 t/hod jsou určeny k produkci nasycené nebo přehřáté páry s tlakem od 1,4 do 3,9 MPa a teplotou od 200 do 440°С. Jako palivo mohou být používány slupky ze slunečnicových semen, rýže, pohanky a sóji, dále také řepka olejná, rozdrcená sláma a další odpady zemědělské výroby.

Zařízení a konstrukce topenišť v kombinaci s aerodynamickým profilem vlastního topeniště zajišťuje stabilní spalování paliva a vířivý pohyb horkých plynů v oblasti aktivního spalování, což zvyšuje míru vyhoření paliva bez zvýšení intenzity spalování, absenci zaškvárování a zanesení topeniště popelem, a to i v případě značných výkyvů v charakteristice paliv, dále nízký obsah škodlivých emisí vystupujících z kotle.

 

 

 

 

Kotle jsou vybaveny vlastní opěrnou nosnou konstrukcí, plošinami a žebříky za účelem údržby a oprav. Kotle jsou dodávány s uzavírací a regulační armaturou a kontrolními a měřicími přístroji, které zajišťují možnost automatizace řízení provozu kotle. Kotle na zemní plyn mohou fungovat se 100% provozním zatížením při zachování jmenovitých parametrů páry. Kotle jsou dodávány v maximálně integrovaných transportovatelných soupravách, dílech a součástech.

Zkušenosti získané při zavádění této technologie a provozu tohoto typu kotlů zaručují vysokou tepelnou účinnost dodávaného zařízení, přičemž jsou využita paliva, která jsou odpadními produkty zemědělské výroby.

Název ukazatelů Hodnota
Parní výkon, t/hod 10 ÷ 25 10÷25
Vypočtená spotřeba slupek na kotel, t/hod 2400 ÷ 5000 2600÷5150
Teplota přehřáté (nasycené) páry, °С 200 ÷ 300 440
Tlak přehřáté páry, MPa (kg/cm2) 1,4(14) ÷ 2,4(24) 3,9(40)
Teplota napájecí vody, °С 105 105
Součinitel účinnosti, % 87,0 87,0

 

S pomocí plně automatizovaného systému ofukování plynotěsných (membránových) výhřevných ploch párou je zajišťována plynulá činnost kotle až do 8 000 hodin ročně.

 

Princip ofukování